Konepajan energiatehokkuuden käsikirja: Johdanto

Voiko konepaja vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisyyn? Entä, millaisilla toimilla on merkitystä ja kuinka paljon?

Johdanto

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, hiilineutraalius ja energiatehokas toiminta korostuvat nykypäivänä yhä enemmän ja enemmän esimerkiksi teollisuudessa. Varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten on tärkeä pysyä kehityksessä mukana, jotta ne voivat säilyttää vakaan ja kilpailukykyisen aseman jatkuvasti kehittyvässä maailmantilanteessa. Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan kustannustehokkuuteensa ja kilpailukykyynsä esimerkiksi energiatehokkuutta lisäämällä. Jo pienilläkin energiankäyttöön liittyvillä muutoksilla on mahdollista saavuttaa esimerkiksi säästöjä ja vähentää päästöjä. Haasteeksi varsinkin pk-yritysten kohdalla saattaa muodostua se, että heillä ei välttämättä ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka energiatehokasta heidän toimintansa on. Heiltä saattaa myös puuttua tietoa siitä, mistä tulisi lähteä liikkeelle ja mihin asioihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota tavoiteltaessa esimerkiksi parempaa energiatehokkuutta ja tämän myötä erilaisia hyötyjä.

Maaliskuussa 2020 Satakunnan ammattikorkeakoulussa alkoi Tehokas konepaja -hanke, jonka tarkoituksena on etsiä ja tunnistaa erityisesti pienille ja keskisuurille konepajoille kustannustehokkaita ja tulevaisuutta ajatellen jopa vähähiilisiä ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen. Näitä erilaisia asioita on tarkoitus tunnistaa yhdessä satakuntalaisten konepajojen kanssa ja mahdollisten toimenpiteiden avulla pyritään kasvattamaan konepajojen tuottavuutta ja nostamaan tehokkuutta. (Kerminen & Leino 2020.)

Tämä käsikirja keskittyy konepajojen energiankulutukseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteena on selvittää, mihin energiaa kuluu erilaisilla konepajoilla ja kuinka paljon sekä mitä eri energiatehokkuuden parantamiskeinoja konepajoilla olisi mahdollista toteuttaa. Käsikirjassa selvitetään niin kaikille konepajoille yhteisiä parannuskohteita, kuin konepajakohtaisiakin parannuskohteita. Konepajojen yhteyshenkilöitä on haastateltu ja heiltä on tiedusteltu, mihin asioihin he ehdottomasti haluaisivat neuvoja ja parannuksia. Tämän käsikirjan tavoitteena on auttaa konepajoja pääsemään alkuun erilaisissa energiatehokkuustoimissa.

Scroll to Top