Tuotannon digitalisaatiosta tehokkuutta

Tehokas konepaja -hankkeen tuotantomenetelmiä kehittävät toimet kohdistetaan digitalisaation lisäämiseen konepajoissa hyödyntämällä erityisesti moderneja menetelmiä kuten automaatiota, 3D-konenäköä, robottihitsausta ja offline-ohjelmointia. Yhtenä isona tavoitteena on myös juurruttaa kokeilukulttuuria pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä löytää ratkaisuja, joilla pientenkin yritysten tuotantokustannukset saadaan pidettyä sellaisella tasolla, että toimintaa voidaan kehittää.

Yrityksillä on erilaisia valmiuksia hyödyntää tuotannon digitalisaatiota. Digitalisaatio sanana ja kehittämistapana on tullut jäädäkseen kaikille teollisuudenkin aloille. Myös konepajojen toimintaa ja sitä kautta kilpailukykyä voidaan kehittää digitalisaation keinoin monesta suunnasta. Digitalisaatio kuulostaa usein tietotekniseltä termiltä, mutta konepajan näkökulmasta se tarkoittaa erityisesti uudenlaisia toimia, joilla haetaan energiatehokkuutta, kustannustehokkuutta ja hyvinvointia suunnittelun, myynnin ja johdon tuoleilta aina CNC-koneistajan ja varastotyöntekijän työpisteille.

Pienillä ja keskisuurilla konepajoilla on selkeitä kilpailukyvyn parantamistarpeita liittyen energiankäytön optimointiin, tuotannon kustannustehokkuuden parantamiseen sekä investointien suhteuttamiseen yrityksen kokoon ja takaisinmaksuaikatavoitteisiin. Pysyäkseen mukana yhä vaativamman tuotannon ja digitaalisten ratkaisujen kehityspolulla pienten ja keskisuurten konepajojen tulee tuntea kustannustehokkaiden ja tulevaisuudessa vähähiilistenkin tuotantomenetelmien hyödyntämiseen sekä uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä kehittämismahdollisuuksia sekä osata investoida älykkäästi näiden tietojen valossa.

Tehokas konepaja -hankkeeseen osallistuvien yritysten digi- ja vähähiilisyysvalmiuksia selvitetään haastatteluilla ja haastatteluissa esille tulleisiin haasteisiin etsitään ratkaisuja. Haastattelujen tekemiseen hyödynnetään tätä varten kehitettyjä, olemassa olevia työkaluja, joita muokataan tarpeen mukaan tämän hankkeen tavoitteisiin sopivaksi. Haastattelujen tulokset kootaan teknologiaraporttiin konepajan vähähiilisestä tuotannosta ja digitalisointimahdollisuuksista. Vähähiilisyyteen liittyviä tuloksia raportoidaan myös Energiatehokkuuden käsikirjassa konepajoille.

Kuva 1. Offline-ohjelmointi on merkittävässä roolissa hitsauksen digitalisaatiossa.

 

Vieritä ylös